Opcja "Kup teraz, zapłać za 21 dni"

Twoi klienci mogą zapłacić za zakupy po 21 dniach – a ty dostajesz pieniądze od razu.

Płatność nawet jednym kliknięciem

Najwygodniejsze rozwiązanie na smartfony – płatności z Twisto bez rejestracji i podawania danych.

Bankowy standard bezpieczeństwa

imoje to pierwsze polskie płatności online obsługiwane bezpośrednio przez bank – ING Bank Śląski.

Duży wybór metod płatności

Twisto, BLIK, szybkie przelewy i płatności kartą – wszystkie popularne metody w jednym miejscu.

Regulamin formuły zakupowej "Kup z Twisto"

("Regulamin")

Ogólne zasady

1. Regulamin "Kup z Twisto" reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej "Kup z Twisto" przez Twisto Polska sp. z o.o.

2. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu i wypróbowaniu (np. przymierzeniu).

3. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

4. Z tytułu świadczenia formuły zakupowej "Kup z Twisto" Twisto pobiera Opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu Ceny Towaru w terminie 21 dni od dokonania zakupu. Wysokość Opłaty określa niniejszy Regulamin.

5. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl

 

Definicje

Cena Towaru – łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.: opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej "Kup z Twisto", posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata – wynagrodzenie należne Twisto z tytułu wykonania Umowy Zlecenia, której wysokość jest określona w punkcie 16 niniejszego Regulaminu "Kup z Twisto" i które naliczane jest wyłącznie w sytuacji braku zwrotu przez Klienta na rzecz Twisto Ceny Towaru w terminie, określonym w punkcie 13.

Regulamin Sklepu - dokument określający zasady Zakupu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

Sprzedawca – osoba trzecia, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług przy pomocy Sklepu Internetowego, z którą Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez dokonanie Zakupu.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, z którym Klient dokonuje Zakupu.

Towar - rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Zakupu.

Twisto – oznacza spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w ramach Zakupu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Zlecenia – umowa zlecenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie "Kup z Twisto" pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) na podstawie której: (i) Klient zleca Twisto Zakup, tj. zawarcie i wykonanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie "Kup z Twisto" w imieniu i na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, (ii) Twisto świadczy usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, to jest m.in. umożliwia Klientowi wypróbowanie towarów przed ich opłaceniem przez Klienta i ułatwia optymalizację płynności finansowej po stronie Klienta, oraz dokonuje na żądanie Klienta niektórych czynności związanych z ewentualnym zwrotem towarów lub reklamacjami, a Klient (iii) w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zwrotu Ceny Towaru i ewentualnej zapłaty Opłaty. Umowa Zlecenia jest zawierana pomiędzy Klientem a Twisto z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia Zlecenia przez Twisto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Zlecenia jest zawierana na czas oznaczony – zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

Zamówienie Zlecenia - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

Zakup – zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów i usług za zapłatą Ceny Towaru.

Postanowienia Ogólne

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu "Kup z Twisto" jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem a Twisto. Regulamin "Kup z Twisto" stanowi integralną część Umowy Zlecenia zawieranej między Klientem a Twisto.

2. Niniejszy Regulamin "Kup z Twisto" skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. podawania na potrzeby dokonania Zakupu przy wykorzystaniu formuły "Kup z Twisto" wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; oraz

3.2. terminowego wykonywania obowiązków wynikających z Zakupu i Umowy Zlecenia.

 

Formuła zakupowa "Kup z Twisto"

4. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest usługą świadczoną przez Twisto przy pomocy Sklepu Internetowego, poprzez odpowiednią bramkę płatniczą.

5. Formuła zakupowa “Kup z Twisto” jest sposobem dokonania Zakupu, tj. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, w tym opłacenia Ceny Towaru na rzecz Sprzedawcy.

6. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

7. W przypadku wyboru, poprzez Sklep Internetowy, formuły zakupowej "Kup z Twisto" przez Klienta (przycisk: "Kup z Twisto" lub podobny), Klient akceptuje niniejszy Regulamin "Kup z Twisto" oraz składa oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) ("Zamówienie Zlecenia"), a także dokonania Zakupu.

8. Na podstawie Zamówienia Zlecenia, Twisto dokona weryfikacji informacji na temat Klienta i zamawianych Towarów zgodnie z punktem 15 i na tej podstawie oszacuje kwotę jednorazowego limitu dostępnego w ramach danego zakupu.

9. Po zweryfikowaniu Zamówienia Zlecenia, Klient jest niezwłocznie informowany pocztą elektroniczną o:

9.1. potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia i wówczas otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Zlecenia (akceptacja Zamówienia Zlecenia) oraz potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia wraz z aktualnym Regulaminem "Kup z Twisto" w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik pdf);

 

albo

9.2. braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia, z przyczyn wskazanych w punkcie 15 poniżej (przekroczenie limitu).

 

Umowa Zlecenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu.

10. W ramach Umowy Zlecenia, Twisto działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje czynności związanych z: (i) Zakupem poprzez m.in. dokonanie zapłaty Ceny Towaru, oraz (ii) na prośbę Klienta – ewentualnymi reklamacjami, wymianą lub zwrotem Towarów, a Klient, w terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu dokonuje na rzecz Twisto: (iii) zwrotu Ceny Towaru oraz – wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu – (iv) wniesienia Opłaty.

11. Na podstawie Umowy Zlecenia Twisto nie jest uprawnione ani zobowiązane do:

 

 

11.1. jakichkolwiek modyfikacji lub anulowania zamówienia dokonanego przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy Zlecenia przez Twisto, w sytuacji określonej w punkcie 24 niniejszego Regulaminu;

11.2. transportu, dostarczenia, wysyłki ani odbioru Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu;

11.3. jakichkolwiek modyfikacji warunków Zakupu, ani też odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu;

11.4. zwrotu Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu;

11.5. reklamacji towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu.

12. Dokonanie przez Twisto zapłaty Ceny Towaru następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Zlecenia między Klientem a Twisto.

13. Klient jest zobowiązany do zwrotu Ceny Towaru na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia (przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 21 dni). Dodatkowo, przed upływem wskazanego terminu, Twisto poinformuje Klienta m.in. poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową sms, o zbliżającym się terminie zwrotu Ceny Towaru lub o jego ewentualnym przedłużeniu.

14. Formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mogą dokonać Zakupu zgodnie z Regulaminem Sklepu.

15. Ponadto, formuła zakupowa "Kup z Twisto" jest dostępna jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Klienta oraz od Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na który Klient wyraził zgodę. Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:

15.1. Przekroczenia limitu wskazanego w punkcie 8 powyżej;

15.2. Podania nieprawidłowych danych kontaktowych;

15.3. Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;

15.4. Nieopłacenia przez Klienta poprzednich zaległych kwot Zakupów.

 

Opłaty należne Twisto

16. W przypadku nie dokonania zwrotu Ceny Towaru w terminie, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do wniesienia na rzecz Twisto Opłaty, naliczonej i płatnej zgodnie z następującymi zasadami:

Opóźnienie

Opłata z VAT

5 dni kalendarzowych

10 PLN

10 dni kalendarzowych

20 PLN

15 dni kalendarzowych

30 PLN

 


Scroll