REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

WWW.LUXUSNATURY.PLDane do płatności: REKORD Kornel Kedzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków

Rachunek bankowy w banku ING: 45 1050 1836 1000 0091 3158 4675

Pobierz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wydrukuj, wypełnij i odeślij do nas w postaci skanu na adres e-mail.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem bezpiecznym, certyfikowanym adresem https://luxusnatury.pl, prowadzony jest przez Kornela Kędziora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "REKORD" Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, NIP: 872-211-10-84, REGON: 180114267, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzi działalność handlową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży kosmetyków oraz urządzeń do pielęgnacji ciała i regeneracji skóry.
 3. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty Kupującego lub osób trzecich, które wynikają z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z nieprzestrzegania znajdujących zastosowanie zaleceń Sprzedawcy.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
 5. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie działalności, o której mowa w ust. 2 Regulaminu, prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Regulamin" i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 7. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, Pustków Osiedle 59i/15, 39-206 Pustków, tel. +48 729 120 245, e-mail: sklep@luxusnatury.pl.
 8. Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

 • komputer posiadający dostęp do sieci Internet;
 • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej;
 • przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze; dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki typu cookie;
 • Użytkownik składający zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.


§3. DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedawcy – rozumie się przez to Kornela Kędziora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "REKORD" Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, NIP: 872-211-10-84, REGON: 180114267, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.;
 • Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem  https://luxusnatury.pl/
 • Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Sprzedawcy, Pustków Osiedle 59i/15, 39-207 Pustków, tel. +48 729 120 245, e-mail: sklep@luxusnatury.pl.
 • Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą na składanie zamówień, wybieranie produktów i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie innych danych potrzebnych do realizacji zamówienia;
 • Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego zawierającą informacje o produkcie wraz z jego ceną;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 • Zarejestrowanym Użytkowniku - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;
 • Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 • Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§4. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wygląd, cechy produkty i jego właściwości podane są na karcie produktu.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 4. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt przesyłki wskazany jest na karcie produktu, a ponadto koszyk informuje Użytkownika o koszcie przesyłki w odniesieniu do składanego zamówienia.
 5. Ceny towarów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
 9. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.


§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracji dokonuje się podając: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia; adres poczty elektronicznej; numer telefonu,a także wybierając login i hasło.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 6. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
 8. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.


§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu. Następnie, przechodząc do koszyka, wybiera formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, dane adresowe dla doręczenia zamówienia i potwierdza założenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać również telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dane Biura Obsługi.
 4. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
 5. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.
 6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia; numer telefonu; adres poczty elektronicznej, a także wskazuje: wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości; wybraną formę płatności; wybrany sposób dostawy.
 7. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 8. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.
 10. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym następuje z chwilą kiedy do Sprzedawcy dotrze wiadomość od Kupującego, iż  ten potwierdza złożone zamówienie.
 11. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 12. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.
 13. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.
 15. W przypadku urządzeń wraz ze szkoleniem, umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi szkolenia oraz przekazania urządzenia jest zapłata zadatku na rzecz sprzedającego - wykonującego usługę szkolenia.


§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 

 1. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.
 2. Powyższych czynności można dokonać samodzielnie w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika lub kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia nieopłacone do 7 dni od daty zakupu zostają automatycznie anulowane.


§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia, a także - w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry - należycie opłaconego, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
 3. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.
 4. Zamówiony towar dostarcza Poczta Polska S.A. lub inni przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.
 5. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Sprzedawca sprawdzi przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.
 6. W przypadku opóźnień, tak w realizacji, jak i w doręczeniu, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie.
 7. Do zakupionego produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja - informacja o tym znajduje się na karcie produktu), instrukcja obsługi, a także rachunek lub - na wyraźne życzenie Kupującego – faktura.


§9. FORMY PŁATNOŚCI

 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 • za pobraniem - za zakupiony produkt Kupujący płaci gotówką, za pośrednictwem osoby doręczającej przesyłkę, przy jej odbiorze;
 • przelew bankowy - przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy: ING:  45 1050 1836 1000 0091 3158 4675;
 • inne automatyczne systemy płatności – przesyłka jest nadawana po otrzymaniu potwierdzenia od operatora płatności o dokonaniu płatności;


§10. SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od sposobu dostawy, wagi paczki, a także ewentualnej płatności za pobraniem.
 3. Kupujący informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy o sporządzenie w obecności osoby doręczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego.


§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla pozostałych umów rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 16. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, których autorem jest sprzedający, dostarczane drogą mailową lub w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub odczytane.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§12. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
 14. W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 16. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.


§13. GWARANCJA

 

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, niektóre oferowane w Sklepie Internetowym produkty posiadają obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Informacja o tym znajduje się na Karcie produktu.
 2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§14. NEWSLETTER

 

 1. Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.
 3. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.


§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.
 3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności Poczty Polskiej S.A. i innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usunięcia.


§16. REGULAMIN KONKURSU "NAGRODA ZA WYSTAWIENIE OPINII"

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Nagroda za wystawienie opinii” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Kornel Kędzior prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą REKORD Kornel Kędzior, ul. Kochanówka 7, 39-206 Pustków, (dalej zwany: „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem https://luxusnatury.pl
 4. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy REKORD Kornel Kędzior oraz członkowie ich najbliższej rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, oraz przysposobieni.
 6. Nagrodą w konkursie jest: Masażer 3w1 do twarzy i ciała Sirenito.

II ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie trwał w dniach od 09.04.2022 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone dnia 30.06.2022r. na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dodatkowo Zwycięzca zostanie powiadomiony osobiście przez Organizatora drogą telefoniczną lub elektroniczną.

III ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, z zastrzeżeniem pkt 1.4 i 1.5 Regulaminu, która nabyła produkt oferowany przez Organizatora lub skorzystała z usługi świadczonej przez Organizatora i która w okresie od 30.11.2021 do 27.02.2022, wystawi opinię dotyczącą dokonanej transakcji zakupu lub skorzystania z usługi Organizatora (pozytywną lub negatywną).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wystawienie opinii Organizatorowi oraz wypełnienie zgłoszenia konkursowego.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem https://luxusnatury.pl
 4. Przystępując do konkursu Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na stronie internetowej: www.luxusnatury.pl . Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez niego wyłącznie w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Przystąpienie do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

IV PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy zostanie powołana Komisja Konkursowa, składająca się z Organizatora oraz z dwóch przedstawicieli Organizatora (pracowników), która to komisja wybierze najciekawszą i najbardziej oryginalną opinię (pozytywną lub negatywną) a tym samym zwycięzcę konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda.
 2. Posiedzenie komisji odbędzie się dnia 30.06.2022 r.
 3. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie właściwego adresu umożliwiającego jej wysłanie.
 4. Nagroda nie podlega zamianie, wymianie na inne nagrody ani na jej równowartość pieniężną.

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej na adres Organizatora: dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Nagroda za wystawienie opinii”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres podany przez uczestnika.
 8. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, błędnego podania przez Uczestnika danych adresowych i kontaktowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązuje przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 5. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 6. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.
 9. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

§1. Informacje ogólne

 

 1. Firma Rekord przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. Firma Rekord oraz sklep internetowy luxusnatury.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Rekord wraz z Luxusnatury.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem luxusnatury.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu luxusnatury.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu luxusnatury.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.


§2. Administrator

 

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest: Rekord Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, Tel. 729 00 85 85, www.luxusnatury.pl, email: sklep@luxusnatury.pl.§3. Gromadzone dane

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.


§4. Cele przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem luxusnatury.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa  podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem luxusnatury.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem luxusnatury.pl, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi, – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie luxusnatury.pl, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. Dane osobowe klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w luxusnatury.pl, są przekazywane spółce: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.


§5. Podstawa przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich checkboxów-przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.§6. Prawa Kupującego

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość składania przez niego zamówień;
 2. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego;
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 5. Kupujący ma prawo do przesłania opinii na temat zakupionego towaru. Opinia może zostać opublikowana po weryfikacji treści przez zespół do ds. e-commerce. Właściciel strony zastrzega sobie prawo o decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych opinii. Treści opinii mogą być udostępniane organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 6. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: sklep@luxusnatury.pl
 9. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego luxusnatury.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem;
 10. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z formularza kontaktowego;
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@luxusnatury.pl tel.: 729 00 85 85. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§7. Zabezpieczenie danych

 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.§8. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 1. marketingu bezpośredniego,
 2. realizacji zawartych z ‘’Rekord’’ umów,
 3. wykonania ciążących na ‘’Rekord’’. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 7. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 8. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 9. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


§9. Udostępnianie danych osobowych w celu realizacji płatności

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o.§10. Podanie danych osobowych warunkiem zawarcia umowy ze Sklepem internetowym

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Scroll