OFICJALNY E-SKLEP LUXUSNATURY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

WWW.LUXUSNATURY.PLDane do płatności: REKORD Kornel Kedzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków

Rachunek bankowy w banku ING: 45 1050 1836 1000 0091 3158 4675

Pobierz formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wydrukuj, wypełnij i odeślij do nas w postaci skanu na adres e-mail.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i zakres świadczonych przez Sprzedawcę Usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki składania zamówień, zawierania, wykonywania i rozwiazywania umów, postępowanie reklamacyjne, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy oraz rozpatrywania sporów, a także zasady ochrony danych osobowych.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem bezpiecznym, certyfikowanym adresem https://luxusnatury.pl, prowadzony jest przez Kornela Kędziora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "REKORD" Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, NIP: 872-211-10-84, REGON: 180114267, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzi działalność handlową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży kosmetyków oraz urządzeń do pielęgnacji ciała i regeneracji skóry.
 5. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty Kupującego lub osób trzecich, które wynikają z użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z nieprzestrzegania znajdujących zastosowanie zaleceń Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie działalności, o której mowa w ust. 4 Regulaminu, prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego;
 8. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zamówienia Newslettera, a także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz do złożenia zamówienia Produktu;
 9. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Regulamini polityka prywatności" i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 10. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, Pustków Osiedle 59i/15, 39-206 Pustków, tel. +48 729 120 245, e-mail: sklep@luxusnatury.pl.
 11. Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

 • komputer lub inne urządzenie multimedialne posiadające dostęp do sieci Internet;
 • system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej;
 • przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze; dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki typu cookie;
 • Użytkownik składający zamówienie, rejestrujący konto w Sklepie Internetowym powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.§3. DEFINICJE

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 • Polityce prywatności – rozumie się przez to Politykę prywatności Sprzedawcy, dostępną w Sklepie Internetowym, w zakładce Regulamin i polityka prywatności;
 • Sprzedawcy – rozumie się przez to Kornela Kędziora prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "REKORD" Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, NIP: 872-211-10-84, REGON: 180114267, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.;
 • Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem  https://luxusnatury.pl/ wraz z podstronami;
 • Biurze Obsługi – rozumie się przez to część struktury organizacyjne Sprzedawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@luxusnatury.pl oraz pod numerem telefonu: tel. +48 729 120 245, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; adres pocztowy Biura Obsługi: Pustków Osiedle 59i,  39-206 Pustków;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat -  w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • Zarejestrowanym Użytkowniku - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;
 • Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika, który składa zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Usłudze – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Sprzedawcę usług;
 • Produkcie – rozumie się przez to jeden z prezentowanych w Sklepie Internetowym produktów;
 • Karcie Produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, zawierającą informacje o Produkcie;
 • Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego, przeznaczoną do złożenia zamówienia Produktu;
 • Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 • Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent może zamówić i otrzymywać periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej.§4. ZAWARTOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono wyraźnie w Karcie Produktu inaczej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wygląd, cechy produkty i jego właściwości podane są w Karcie Produktu.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), cło i inne składniki.
 4. Cena produktu, jeżeli w opisie produktu inaczej nie zastrzeżono, nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący. Koszt przesyłki wskazany jest w Karcie Produktu, a ponadto Koszyk powiadamia Kupującego o całkowitym koszcie w odniesieniu do składanego zamówienia.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
 7. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając: imię i nazwisko; ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; adres poczty elektronicznej numer telefonu. Użytkownik może wskazać odrębny adres dla potrzeb dostawy.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 4. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 6. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
 8. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami. Żądanie usunięcia konta należy skierować do Biura Obsługi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Dane podawane w czasie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez cały czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Biuro Obsługi.
 2. Użytkownik może zamówić Produkt po zalogowaniu się  do swojego konta lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika. Zamówienie można złożyć również telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Proces składania zamówienia rozpoczyna się od określenia ilości zamawianego Produktu i kliknięcia przycisku DODAJ DO KOSZYKA, znajdującego się w Karcie Produktu. Kupujący może następnie dodać do Koszyka inny Produkt, zmienić ilość Produktu, bądź go usunąć. Koszyk powiadamia Kupującego o zawartości oraz całkowitej wartości zamówienia, wraz z kosztem przesyłki. Po dodaniu Produktu należy przejść do Koszyka i finalizować zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący podaje dane określone w formularzu zamówienia. Kupujący może określić odrębne dane dla potrzeb dostawy.
 6. Zamówienie można składać również telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dane Biura Obsługi.
 7. Składając zamówienie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
 8. Dane podawane w trakcie składania zamówienia Produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Kupującemu dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu, późniejsze jej wykonanie oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia  jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 9. Podczas składania zamówienia Kupujący może dodatkowo zarejestrować konto w Sklepie Internetowym lub zamówić Newsletter a to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia.
 10. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje dodatkowo nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 11. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego zamówienia. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem następuje z chwilą kiedy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 13. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.
 14. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 15. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.
 16. Kupujący pokrywa koszty przesyłki, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 17. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 18. W ramach wykonania umowy Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może  dobrowolnie wypełnić ankietę, jednak nie jest to wymagane.
 19. W przypadku sprzedaży urządzeń wraz ze szkoleniem, umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi szkolenia oraz przekazania urządzenia jest zapłata zadatku na rzecz sprzedającego - wykonującego usługę szkolenia.§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 

 1. Zmian, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zamówienia do Kupującego.
 2. Powyższych czynności można dokonać samodzielnie w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika lub kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia nieopłacone do 7 dni od daty zakupu zostają automatycznie anulowane.§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumie się wydanie Produktu objętego zamówieniem  podmiotowi  świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
 2. Czas realizacji zamówienia o ile nie zastrzeżono inaczej w Karcie Produktu wynosi do 7 dni roboczych i biegnie od chwili zawarcia umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem a w przypadku wyboru przez Kupującego jednej z form płatności z góry – od chwili opłacenia zamówienia do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę).
 3. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
 4. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Sprzedawca ustali przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie doręczenia.
 5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub w jego doręczeniu, Kupujący może odstąpić od umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie.
 6. Zamówiony towar dostarcza Poczta Polska S.A. lub inni przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe i kurierskie. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Orientacyjny czas doręczenia przesyłek krajowych wynosi do 3 dni roboczych od momentu wysłania.
 7. Do zakupionego produktu dołączona jest karta gwarancyjna (jeśli na towar jest udzielona oddzielna gwarancja - informacja o tym znajduje się na karcie produktu), instrukcja obsługi, a także rachunek lub - na wyraźne życzenie Kupującego – faktura VAT.§9. METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

a. przelew bankowy – zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłat na rachunku bankowym Sprzedawcy:


Dane do przelewu:

REKORD Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków,
Bank ING:  45 1050 1836 1000 0091 3158 4675

b. za pobraniem – zamówienie realizowane jest po zawarciu umowy, natomiast płatność następuje za pośrednictwem osoby doręczającej przesyłkę; płatność za pobraniem nie jest możliwa w przypadku przesyłek zagranicznych;

c. szybkie płatności internetowe online – zamówienie realizowane jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania;

d. gotówką lub kartą płatniczą w kasie sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, przy osobistym odbiorze zakupionego Produktu;


 1. Kupujący nie może łączyć różnych form płatności w jednym zamówieniu.§10. SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe i kurierskie, pod wskazany przez Kupującego adres.
 2. Sprzedawca dopuszcza również możliwość odbioru osobistego. W takim wypadku zamówienie odbierane jest przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy wskazanym w Sklepie Internetowym.
 3. O ile nie zastrzeżono inaczej Kupujący ponosi koszt przesyłki a także  informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Kupujący ma możliwość sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, proszony jest o sporządzenie w obecności osoby doręczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego.§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części; natomiast w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Sprzedawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane drogą mailową lub w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art.15 ust.1 i 2 albo art.21 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  n. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 15. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta, w szczególności celem przyjęcia zwrotu Produktu, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i dokonania zwrotu płatności na rzecz Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§12. REKLAMACJE Z TYTUŁU ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 

 1. Reklamacje z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi.
 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ (DOTYCZY KONSUMENTA)

 

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

  a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

  c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

  a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 13. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 14. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 12-14 powyżej;
  c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9-15 powyżej;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 21. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków określonych w ust. 1-22 powyżej. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi.
 24. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 25. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.
 26. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ (DOTYCZY INNYCH OSÓB NIŻ KONSUMENT)

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

  a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 3. Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego a, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, przy czym nie później, niż w terminie 14 dni.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 17. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 18. Przepisy ust. 16 i 17 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.
 19. Z zastrzeżeniem ust. 15 koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 20. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 21. Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a Sprzedawca mimo żądania Kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, Kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 22. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 23. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 24. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.
 25. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 26. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 27. Przepis ust. 26 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedawcę.
 28. Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy, Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 29. W przypadku sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący jest uprawniony, a gdy interes Sprzedawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzedaży Kupujący powinien w miarę możliwości zawiadomić Sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży. Kupujący może również odesłać rzecz Sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.
 30. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy Kupujący.
 31. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 32. W terminach określonych w ust. 31 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 33. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 34. Przepis ust. 33 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 35. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 36. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 37. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, Sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
 38. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 39. Przepis ust. 38 stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.
 40. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej Kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, umowne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, chyba że Kupujący wiedział, iż prawa Sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo.
 41. Jeżeli Kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając Kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.
 42. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ust. 31-34, z tym że bieg terminu, o którym mowa w ust. 31, rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 43. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 44. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego.
 45. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§15. UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ (DOTYCZY KONSUMENTA)

 

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 2. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 7. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

  a. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  b. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

 8. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
 9. Przepisów ust. 3-8 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 10. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

  a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 11. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

  a. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

  c. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

 12. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

  a. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  b. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

 13. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 12, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli

  a. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 11 lub 12, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 11 lub 12, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 15. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 16. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 18. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 17, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 12, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 21. Domniemania określone w ust. 17 i 19 nie mają zastosowania, jeżeli:

  a. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  b. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 22. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 23. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 24. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 25. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 26. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 23 i 24;
  b. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 25;
  c. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  d. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 22-25;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 27. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 28. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 29. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

  a. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 30. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 29 pkt 1-3.
 31. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 32. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 33. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 34. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 35. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 36. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 37. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 36, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 38. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 36.
 39. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 36, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 40 lub 41.
 40. W przypadku, o którym mowa w ust. 39, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 36, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 41. Przepisu ust. 40 nie stosuje się, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.§16. GWARANCJA

 

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązujących, niektóre oferowane w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, Kupujący otrzymuje wraz z Produktem kartę gwarancyjną.
 2. Kupujący może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji bezpośrednio od gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej, w szczególności ich nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza.
 4. W przypadku dochodzenia uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, żądania należy kierować w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi.
 5. W zgłoszeniu gwarancyjnym Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot zgłoszenia gwarancyjnego.
 6. Dane przechowywane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia gwarancyjnego jako wymagane jest niezbędne dla jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie zgłoszenia gwarancyjnego). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.§17. NEWSLETTER

 

 1. Użytkownik może zamówić Newsletter Sklepu Internetowego, który otrzymywał będzie periodycznie na wskazany adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.
 3. Aby zapisać się do Newslettera, należy na stronie Sklepu Internetowego podać adres poczty elektronicznej w zakładce „Zapisz się do Newslettera”, następnie klikając przycisk „Dodaj adres”. Do Newslettera można zapisać się również podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym lub podczas składania zamówienia, wybierając właściwe pola formularza.
 4. Dane przetwarzane będą w celu dostarczania UżytkowikowiNewslettera. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia Newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi Newslettera i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będzie możliwe świadczenie usługi Newslettera). Dane przetwarzane będą  przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedawcy i w stosunku do niego.
 5. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnację z Newslettera należy skierować do Biura Obsługi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto sam może zrezygnować z Newslettera po zalogowaniu się na swoje konto.§18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.
 3. W zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi związane z jego działalności i tak np. operator platformy sklepu internetowego, operator systemu płatności, który obsługuje wybraną przez Kupującego formę płatności, podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe, podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, podmiot świadczący usługi księgowe, marketingowe lub prawne.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy jako administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Żądania o których mowa powyżej w ust.5  należy kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi.
 7. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych osobowych określone są każdorazowo w paragrafach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.§19. PROFILE SPRZEDAWCY W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

 1. Sprzedawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do publikowania informacji o Sprzedawcy, oferowanym przez niego Produkcie lub Usłudze lub prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają możliwość publikowania treści bądź powadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Sprzedawcę profilach umieszczona jest na głównej stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Sprzedawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy pozostawać użytkownikiem tego serwisu i posiadać profil (konto) w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami właściwymi dla tego serwisu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym. Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne zgodnie z zasadami funkcjonowania danego serwisu.
 3. Odbiorca lub obserwator profilu Sprzedawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z prawem, w szczególności zobowiązany jest powstrzymać się udostępniania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych w zakresie wymaganym przez konkretny serwis społecznościowy jest niezbędne do korzystania z Usługi – bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi. Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator  korzysta z Usługi, przy czy treści lub inne efekty aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Sprzedawcy, publikowane będą do czasu usunięcia z serwisu jego profilu lub usunięcia tych treści lub efektów aktywności.
 5. Pozostałe warunki korzystania z danego serwisu społecznościowego określone są w regulaminie tego serwisu.§20. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (DOTYCZY KONSUMENTA)

 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu powstałego w związku z zawartą umową sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art.37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozostałych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.§21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązuje przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawnień przyznanych Konsumentowi i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:

  a. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
  b. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
  c. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
  d. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  e. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  f. zmiana warunków technicznych korzystania ze Sklepu Internetowego lub świadczonych Usług.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Sklepie Internetowym. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem Sprzedawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto lub zamawiającego Newsletter o zmianie Regulaminu.
 6. Użytkownik, który nie zgadza się z zmianami może w każdym czasie zrezygnować z Usługi bez ponoszenia żadnych kosztów ani opłat (również po wejściu w życie zmian Regulaminu), w szczególności może usunąć konto w Sklepie Internetowym lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wypowiadając umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 8. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

§1. Informacje ogólne

 

 1. Firma Rekord przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. Firma Rekord oraz sklep internetowy luxusnatury.pl z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Rekord wraz z Luxusnatury.pl zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem luxusnatury.pl
 2. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu luxusnatury.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu luxusnatury.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.§2. Administrator

 

Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia („Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest: Rekord Kornel Kędzior, Kochanówka 7, 39-206 Pustków, Tel. 729 00 85 85, www.luxusnatury.pl, email: sklep@luxusnatury.pl.§3. Gromadzone dane

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.§4. Cele przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem luxusnatury.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa  podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem luxusnatury.pl, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Umożliwienia korzystania z usługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem luxusnatury.pl, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach formularza kontaktowego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi, – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie luxusnatury.pl, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. Dane osobowe klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w luxusnatury.pl, są przekazywane spółce: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.§5. Podstawa przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich checkboxów-przycisków w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji lub podczas składania zamówienia oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.§6. Prawa Kupującego

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w procesie rejestracji lub podczas składania zamówienia uniemożliwia rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego rejestracji oraz możliwość składania przez niego zamówień;
 2. Kupujący ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego;
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 5. Kupujący ma prawo do przesłania opinii na temat zakupionego towaru. Opinia może zostać opublikowana po weryfikacji treści przez zespół do ds. e-commerce. Właściciel strony zastrzega sobie prawo o decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych opinii. Treści opinii mogą być udostępniane organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 6. Kupujący ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);
 7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: sklep@luxusnatury.pl
 9. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia sklepu internetowego luxusnatury.pl, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem;
 10. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z formularza kontaktowego;
 11. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@luxusnatury.pl tel.: 729 00 85 85. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.§7. Zabezpieczenie danych

 

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.§8. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 1. marketingu bezpośredniego,
 2. realizacji zawartych z ‘’Rekord’’ umów,
 3. wykonania ciążących na ‘’Rekord’’. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 7. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 8. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 9. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 10. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).§9. Udostępnianie danych osobowych w celu realizacji płatności

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A. lub Twisto Polska sp. z o.o.§10. Podanie danych osobowych warunkiem zawarcia umowy ze Sklepem internetowym

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.